^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Cauta

Anunturi Concurs


Anunt concurs - Muncitor necalificat - Compartiment Gospodarie Comunala

CONCURS  14 IULIE 2017

 

Primăria Comunei Glina – jud. Ilfov organizează concurs recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de :

 

ü  Inspector clasa I, grad profesional Debutant – Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară și Relații cu Publicul;

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant:

 

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei comuna Glina, Str. Libertății nr. 292, Judeţul Ilfov, la data de 14 Iulie 2017, ora 11,00 – proba scrisă. Interviul se va susţine în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la telefon  021.467.12.14

 

 

 

Bibliografia pentru concursul organizat de Instituţia Primarului comunei Glina:

 

           -           Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           -           Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici;

           -           Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           -           Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată şi actualizată;

           -           Legea nr. 292/2011 asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare;

           -           Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

           -           Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;


 

CONCURS  06 IULIE 2017

Primăria Comunei Glina Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante de :

ü1 post Inspector de specialitate – Compartiment Registru Agricol, Arhivă, Autorizări transport;

 

ü1 post Administrator – Compartiment Monitorizare unități de Învâțământ;

 

ü1 post Referent – Compartiment Monitorizare unități de Învâțământ;

 

Concursul se organizează la sediul primăriei Glina din Str. Libertății nr. 292, comuna Glina, județul Ilfov, în data de 06 Iulie 2017 ora 11:00 – proba scrisă, iar interviul va avea loc în data de 07.07.2017.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3  Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru postul de Inspector de specialitate:

 

-          Vechime 10 ani;

 

-          Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

Pentru postul de Administrator:

 

-          Vechime 5 ani;

 

-          Studii superioare

 

Pentru postul de Referent:

 

-          Vechime 5 ani;

 

-          Studii medii;

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Glina din Str. Libertății nr. 292, comuna Glina, județul Ilfov în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III–a, iar documentele de participare sunt cele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

 

Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la telefon  021.467.12.14.

Bibliografia pentru concursul organizat de Instituţia Primarului comunei Glina:

 

 • Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulteioare ;
 • Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice ;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea 319 /2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă ;
 • Legea 38/2003 Legea privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizatata prin: - Ordonanta urgenta 12/2016
 • - Ordonanta 8/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

Anunt concurs - Inspector clasa I


 

JUDETUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLINA

Str.Libertatii nr. 292 , tel 021467.12. 14; fax 021 467 11.98 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PRIMARIA COMUNEI GLINA

 

str.Libertatii nr. 292 tel/ 021.467.12.14, fax021,467,11,98 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.10978/8.09.2016

 

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Primaria Comunei Glina  cu sediul in: Com. Glina  str.Libertatii nr.292 organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual ,aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului: sofer(autogunoiera) - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

-          Au cetatenie romana

-          Cunosc limba romana scris si vorbit

-          Au capacitate deplină de exercițiu

-          Nu a fost condamnat definitv pentru fapte  ce le-ar face incompatibile cu postul pentru care candideaza

-          Au o sanatate corespunzatoare postului

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: nu necesită

-vechime necesare ocupării postului:- minim 3 ani

- posedă permis de conducere categ.C - autogunoieră

- Poseda atestat  pentru transport marfă

Dosarul de inscriere va contine :

-          Cerere de participare la concurs

-          Copie act de identitate

-          Cazier judiciar

-          Copie dupa carnetul de muncă sau adeverinta din care sa rezulte vechimea totală in muncă

-          Permis de conducere in copie

-          Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate

-          Atestat pentru transport marfa

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 5,10,2016 , la sediul Primariei com.Glina

Proba de interviu:- data de 6,10,2016 la sediul Primariei com.Glina

Candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs in termen  10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului , la sediul Primariei comunei Glina, Biroul registratura

Date contact: Biroul registratura,  tel: 021.467.12.14/fax 021 467 11 98 , e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Primaria Comunei Glina  cu sediul in: Com. Glina  str.Libertatii nr.292 jud. 292 organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului: sofer(autogunoiera) - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:
-    Au cetatenie romana
-    Cunosc limba romana scris si borbit
-    Au capacitate deplina de exercitiu
-    Nu a fost condamnat definitv pentru fapte  de le ar face incompatibile cu postul pentru care candideaza
-    Au o sanatate corespunzatore postului
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: nu necesita
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- minim 3 ani
- poseda permis de conducere categ.C - autogunoiera
- Poseda atestat  pentru transport marfa
Dosarul de inscriere va contine :
-    Cerere de participare la concurs
-    Copie act de identitate
-    Cazier judiciar
-    Copie dupa carnetul de munca sau adeverinta din care sa rezulte vechimea totala in munca
-    Permis de conducere in copie
-    Adeverinta meicala care sa ateste starea de sanatate
-    Atestat pentru transport marfa
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 27 mai 2016 , ora 9,30 , la sediul Primariei com.Glina
Proba de interviu:- data de 27 mai 2016 , ora 13,30 , la sediul Primariei com.Glina
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  20.05.2016, la sediul Primariei comunei Glina, Biroul registratura
Date contact: Biroul registratura,  tel: 021.467.12.14

 


 

JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLINA
Str.Libertatii nr. 292 , tel 021467.12. 14; fax 021 467 11.98 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
    ANUNT

Primaria comunei Glina, Judetul Ilfov, str.Libertatii nr.292, organizeaza, in conditiile legii, concurs pentru ocuparea functiei contractuale:
un post muncitor necalificat


Dosarul  pentru inscriere va contine urmatoarele DOCUMENTE:

 • cerere
 • copie dupa cartea de identitate in termen de valabilitate
 • copie dupa actul care atesta nivelul studiilor
 • adeverinta medicala eliberata de catre medical de familie
 • Cazier judiciar sau o declaratie pe propira raspundere  ca nu are antecedente penale  care sa il faca incompatibil cu postul  pentru care candideaza
 • Copie carnet de munca  si /sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • Recomandare de la ultimul loc de munca , daca este cazul


bibliografie : Norme de protectia muncii
Concursul se va desfasura sub urmatoarea forma :
-    Proba practica -  18.05.2016
-    Interviu -  18.05.2015

    Dosarele se pot depune la Registratura Primariei incepand in termen de 10 zile de la data prezentului anunt .
           Relatii la tel: 021. 467.12.14


 

ANUNT

NR. 2459/09.03.2015

 

Primaria comunei Glina, Judetul Ilfov, str.Libertatii nr.292, organizeaza, in conditiile legii, concurs pentru ocuparea functiei contractuale:
un post muncitor calificat (tractorist) in compartimentul de gospodarire comunala

Dosarul  pentru inscriere va contine urmatoarele DOCUMENTE:

 • cerere de inscriere la concurs
 • copie dupa cartea de identitate in termen de valabilitate
 • permis de conducere ( pt.tractor cu remorca)
 • copie dupa actul care atesta nivelul studiilor
 • adeverinta medicala eliberata de catre medical de familie
 • Cazier judiciar sau o declarative pe propira raspundere  ca nu are antecedente penale  care s ail faca incompatibil cu postul  pentru care candideaza
 • Copie carnet de munca  si /sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • Recomandare de la ultimul loc de munca
 • curriculum vitae


Bibliografie :
Concursul se va desfasura sub urmatoarea forma :
- Proba scrisa
- Interviu

Dosarele se pot depune la Registratura Primariei incepand pana la  data de 11.03.2015 ora 16.00.
Concursul va avea loc in data de 13.03-16.03.2015

Relatii la tel: 021. 467.12.14


 

 


ANUNT

 

 

Primaria comunei Glina, Judetul Ilfov, str.Libertatii nr.292, organizeaza, in conditiile legii, concurs pentru ocuparea functiei contractuale:

un post muncitor calificat (tractorist) in compartimentul de gospodarire comunala  

Dosarul  pentru inscriere va contine urmatoarele DOCUMENTE:

 • cerere de inscriere la concurs
 • copie dupa cartea de identitate in termen de valabilitate
 • permis de conducere ( pt.tractor cu remorca)
 • copie dupa actul care atesta nivelul studiilor
 • adeverinta medicala eliberata de catre medical de familie
 • Cazier judiciar sau o declarative pe propira raspundere  ca nu are antecedente penale  care s ail faca incompatibil cu postul  pentru care candideaza
 • Copie carnet de munca  si /sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • Recomandare de la ultimul loc de munca
 • curriculum vitae

Bibliografie :
Concursul se va desfasura sub urmatoarea forma :
- Proba scrisa
- Interviu


Dosarele se pot depune la Registratura Primariei incepand pana la  data de 20.03.2015, ora 16,00.
Concursul va avea loc in data de 27.03-30.03.2015

Relatii la tel: 021. 467.12.14

 

 

 

 


 

 

ANUNT

nr.2426/06.03.2015

 

 

 

                            In conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant  corespunzator  functiilor contractuale din sectorul bugetar platiti din fondurile publice, PRIMARIA COMUNEI GLINA , organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant  de casier treapta I , functie contractuala , din cadrul biroului contabilitate - taxe si impozite.

Conditii de participare la concurs:

-      cetatenie romana

-       cunoasterea limbii romane, scris si vorbit

-       varsta minima  reglementata de prevederile legale

-       capacitate deplina de exercitiu

-       stare de sanatate corespunzatoare,

-       indeplinirea conditiilor de studiu, si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit postului scos la concurs

-       persoana nu a fost condamnata definitiv  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, statutului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte  de coruptie sau unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei

Conditii specifice:

-       operare PC – stadiu avansat

-       practica in domeniu

Documente solicitate pentru concurs:

-     cerere de inscriere

-       copie si orginal act de identitate

-       copie si orginal act de studii ( Diploma de bacalaureat) , precum si dupa alte documente care atesta specializarea

-       copie dupa cartea de munca conforma cu originalul , sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in domeniu

-       calificativ obtinut de la ultimul loc de munca

-       cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere  ca nu are antecedente penale  care sa-l faca incompatibil  cu functia pentru care candideaza

-       adeverinta medicala eliberata de medicul de familie cu cel mult 6 luni  anterior derularii concursului

-       curriculum vitae

-       recomandare de la ultimul loc de munca

Concursul se va desfasura in doua etape :

-       proba scrisa –26.03.2015

-       interviul        27.03.2015

Bibliografie: - Legea 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,

                       -  Codul fiscal : capitol -  taxe si impozite locale

                       -  Lege 477/2004  - codul de conduita a personalului contractual din autoritatile

Dosarele se depun la sediul Primariei Glina , Biroul Registratura in termen de 10 zile lucratoare de la data anuntului ,  pana  la data de 20.03.2015( inclusiv);persoana de contact – Petre Mariana

 

                                                                                                               

 

 


 

 

 

 ANUNT

Nr. 307 / 12.01.2015

In conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant  corespunzator  functiilor contractuale din sectorul bugetar platiti din fondurile publice, PRIMARIA COMUNEI GLINA , organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant  de casier treapta I , functie contractuala , din cadrul biroului contabilitate - taxe si impozite.
Conditii de participare la concurs:
-    cetatenie romana
-    cunoasterea limbii romane, scris si vorbit
-    varsta minima  reglementata de prevederile legale
-    capacitate deplina de exercitiu
-    stare de sanatate corespunzatoare,
-    indeplinirea conditiilor de studiu, si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit postului scos la concurs
-    persoana nu a fost condamnata definitiv  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, statutului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte  de coruptie sau unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei
Conditii specifice:
-    operare PC – stadiu avansat
-    practica in domeniu
Documente solicitate pentru concurs:
-     cerere de inscriere
-    copie si orginal act de identitate
-    copie si orginal act de studii ( Diploma de bacalaureat) , precum si dupa alte documente care atesta specializarea
-    copie dupa cartea de munca conforma cu originalul , sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in domeniu
-    calificativ obtinut de la ultimul loc de munca
-    cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere  ca nu are antecedente penale  care sa-l faca incompatibil  cu functia pentru care candideaza
-    adeverinta medicala eliberata de medicul de familie cu cel mult 6 luni  anterior derularii concursului
-    curriculum vitae
-    recomandare de la ultimul loc de munca
Concursul se va desfasura in doua etape :
-    proba scrisa –2.02.2015
-    interviul        – 3.02.2015
Bibliografie: - Legea 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,
                           -  Codul fiscal : capitol -  taxe si impozite locale
                           -  Lege 477/2004  - codul de conduita a personalului contractual din autoritatile
Dosarele se depun la sediul Primariei Glina , Biroul Registratura in termen de 10 zile lucratoare de la data anuntului ,  pana  la data de 29,01,2015 ( inclusiv);persoana de contact – Petre Mariana                            

ANUNT

 NR. 11.890/13.11.2014

 

Primaria comunei Glina, Judetul Ilfov, str.Libertatii nr.292, organizeaza, in conditiile legii, concurs pentru ocuparea functiei contractuale: un post sofer microbuz pentru transportul elevilor

 

 Conditii pentru inscrierea la concurs:

-          sa aiba capacitate deplina de exercitiu

-          sa aiba permis de conducere categoria “D” cu atestat profesional pentru transportul public de persoane in termen de valabilitate

-          sa aiba minim 3 ani vechime in domeniu

-          sa nu fi suferit vreo condamnare

-          fara antecedente rutiere grave (permis suspendat sau penal)

-          sa aiba cunostinte minime de mecanica auto

-          minim 10 clase +sc.profesionala ( sau studii medii)

-          sa indeplineasca conditiile medicale si psihologice necesare ocuparii postului

 

Dosarul  pentru inscriere va contine urmatoarele DOCUMENTE:

-          cerere de inscriere la concurs

-          curriculum vitae

-          copie dupa cartea de identitate in termen de valabilitate

-          copie permis de conducere categoria ‘D’ – minim 3 ani vechime

-          copie atestat profesional pentru tranportul public de persoane in termen de valabilitate

-          copie dupa actul care atesta nivelul studiilor

-          adeverinta medicala

-          aviz psihologic – de la cabinet autorizat de ministerul transporturilor

-          Cazier judiciar

-          Cazierul conducatorului auto de la Serviciul circulatie rutiera Ilfov

-          Copie carnet de munca

-          Recomandare de la ultimul loc de munca

 

Concursul se va desfasura sub urmatoarea forma :

-          Proba scrisa

-          Interviu

 

Dosarele se pot depune la Registratura Primariei incepand cu data de 14.11.2014 pana la  data de 27.11.2014, ora 16,00.

Concursul va avea loc in data de 28.11.2014 ora 11,30

 

Relatii la tel: 021. 467.12.14


Anunt Concurs Functii Publice - 20.01.2014

 

 

Copyright © 2013. Primaria Glina Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg