bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

Educație și cultură

Administrația locală a comunei Glina susține educația.

Utilități și Infrastructură

Investițiile în infrastructură sunt unele dintre cele mai importante.

Hotărâri de consiliu

Hotărâri, ședințe și proiectele Consiliului Local pentru anul curent.

Cereri și formulare

Simplificăm operațiunile realizate în cadrul administrației publice.

Avize Apă Canal Ilfov

Definiții și reguli privind branșarea/racordarea la sistemele publice de apă-canalizare

 • Avizul de branșare/racordare

  Ce este branșamentul?

  Partea din sistemul public de alimentare cu apă care asigură legătura între reţeaua publică de distribuţie şi instalatia interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin sistemului public de alimentare cu apă, indiferent de modul de finantare al realizării acestuia.

  Ce este racordul?

  Partea din sistemul public de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine sistemului public de canalizare, indiferent de modul de finantare al realizării acestuia.
  Ce este avizul de principiu?

  Este documentul scris, emis de Apă Ilfov, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire si cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat.

  Ce este avizul definitiv de branşare/ racordare?

  Este documentul scris, emis de Apă Ilfov, prin care se insusesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie, în baza documentatiei depuse de solicitant.

  Limita de responsabilitate:

  Ultima componentă a sistemului public de alimentare a apei potabile este contorul de branşament. Ultima componentă a sistemului public de canalizare este căminul de racord.

  Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare dintr-un imobil aparţin proprietarului acestuia. Responsabilitatea întreţinerii şi reparaţiei instalaţiilor interioare revine proprietarului imobilului. Apă Ilfov nu intervine în instalaţiile interioare ale imobilelor şi nici în relaţiile dintre beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare care au acelaşi branşament, respectiv racord.

 • Etapele realizării branşamentului/ racordului:

  Branşarea / racordarea la sistemul public de alimentare cu apă potabilă, respectiv la sistemul public de canalizare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  1.Solicitare – emitere aviz de principiu;

  Pentru obţinerea avizului de principiu este necesară depunerea următoarelor documente la casieriile locale ale Apă Ilfov sau electronic la adresa de e-mail avize@acilfov.ro:

  • Cerere – emitere aviz de principiu, completata pe modelul Apa Ilfov,
  • Copie BI/CI pentru persoane fizice
  • Copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului pentru persoane juridice
  • Copie act proprietate/ copie act închiriere/ hotărâre judecătorească de constituire a Asociaţiei de proprietari
  • Copii planuri cadastrale, scara 1:500 şi 1:2000 cu încadrarea în zona a proprietatii
  • Împuternicire persoana juridica

  Notă: avizul de principiu favorabil nu oferă drept pentru execuția lucrării!

  Model cerere aviz principiu

   

  2. Solicitare – emitere aviz definitiv de branşare/ racordare şi proiect. Pentru obţinerea avizului definitiv este necesară depunerea următoarelor documente la casieriile locale ale Apă Ilfov sau electronic la adresa de e-mail avize@acilfov.ro:

  • Cerere – pentru intocmire proiect si emitere aviz definitiv branşare / racordare, completată pe modelul Apă Ilfov
  • Planul reţelelor interioare și breviarul de calcul al necesarului de debit de apa potabila (solicitant persoana juridica,institutie publica) respectiv proiectul retelelor apa / canalizare in cazul condominiului (blocuri, ansambluri de locuinte amplasate pe drumuri de servitute) cu viza unui verificator de specialitate in vederea aprobarii de catre Apa Ilfov
  • Planul instalatiilor interioare cu lista obiectelor sanitare si a altor instalatii alimentate cu apa (sau confirmarea datelor din nota de constatare, daca nu au aparut modificari), (pentru persoane fizice)
  • Acordul de preluare a apelor uzate pentru persoane juridice – toți operatorii economici care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice (alimentare cu apa și canalizare) sunt obligați să dețină Acordul de Preluare a apelor uzate rezultate în urma desfășurării activității pe amplasamentul respectiv, indiferent de natura activității desfășurate și de tipul apelor uzate evacuate- menajere, pluviale sau tehnologice/industriale. (Mai multe detalii aici: )
  • Certificatul de urbanism
  • Imputernicire persoana juridica

  Model cerere aviz definitiv

   

  3. Execuţia lucrării de branşament / racord. Execuția lucrării se poate face fie cu Apă Ilfov, fie în regie proprie, cu firmă sau persoană autorizată, în toate cazurile în baza unui proiect și a unei schițe de montaj puse la dispoziție de către Operator sau verificată și aprobată de către Operator.

  4. Recepţia lucrării branşamentului / racordului si intocmirea procesului verbal de receptie.

  5. Semnarea contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă / de canalizare.

  6. Montarea buclei de măsură. Procurarea şi montarea buclei de măsură în căminul de branşament, a piesei de branșare și a clapetului antiretur este realizată exclusiv de Apă Ilfov, în urma depunerii solicitării şi achitării contravalorii aferente. Operatorul realizează, de asemenea, punerea în funcţiune a branşamentului/ racordului, sigilarea apometrului/ debitmetrului, întocmirea procesului verbal de punere în functiune și a procesului verbal de montare / sigilare a apometrului / debitmetrului, dată la care intră în vigoare contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă /de canalizare.

  Important! În situatia în care executia lucrării de branşament/ racord se va realiza de către o firmă specializată sau în regie proprie pe baza proiectului pus la dispozitie sau aprobat de Apă Ilfov, executantul lucrării are obligativitatea sa solicite prezenţa Operatorului înainte de acoperirea lucrării de execuţie branşament / racord, în vederea verificării respectării proiectului și a lucrărilor ascunse, precum și la momentul conectării la rețeaua publică, în baza carora se va întocmi un proces verbal de recepție a lucrării, care stă la baza semnării contractului de furnizare.

  Dacă Apă Ilfov constată că nu au fost respectate prevederile proiectului, va solicita remedierea execuției și nu va admite conectarea la sistemele publice de apă și/sau de canalizare și punerea în funcțiune a branșamentului/racordului.

  Branșarea utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, la reţelele publice de alimentare cu apă și de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de Operator, la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie. Realizarea de branşamente de apă si de canal fără avizul definitiv al Operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

 • AVIZUL DE AMPLASAMENT

  Avizul de amplasament se eliberează tuturor persoanelor fizice şi juridice care, potrivit legii, trebuie să obţină autorizaţii de construire de la organele teritoriale cu atribuţii în acest sens.
  În vederea obţinerii avizului de amplasament, solicitantul va depune la casieriile locale ale companiei sau electronic la adresa de e-mail avize@acilfov.ro un dosar care să conțină:

  • Copie certificat de urbanism
  • Copie act de proprietate/detinere spatiu;
  • Copie CI / BI – pentru persoane fizice;
  • Copie dupa Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului – pentru persoane juridice;
  • CI/BI administrator – pentru persoane juridice;
  • Imputernicire pentru persoana care depune documentatia in numele beneficiarului;
  • Plan de incadrare in zona scara 1:2000 – anexa la Certificatul de Urbanism (vizat spre neschimbare), pe care este pozitionata proprietatea;
  • Plan de situatie scara 1:500– anexa la Certificatul de Urbanism (vizat spre neschimbare), pe care este pozitionata proprietatea, coordonate STEREO 1970;
  • Proiect faza DTAC (proiectul va include memoriu tehnic in care sa fie specificate distantele de siguranta normate fata de retelele de alimentare cu apa si de canalizare);
  • Copie dupa dovada de plata a contravalorii avizului de amplasament.

  Model cerere aviz amplasament

   

   

 • Contravaloare avize de branșare/racordare/amplasament:

   

  Aviz de principiu:

  79 lei fără TVA – Tarif aviz de principiu branșament/racord pentru persoane fizice

  160 lei fără TVA – Tarif aviz de principiu branșament/racord pentru persoane juridice

  Aviz definitiv (pentru situația rețelelor aduse la limita de proprietate):

  50 lei fără TVA – Tarif aviz definitiv pentru persoane fizice și juridice

  Aviz definitiv (cu proiect realizat de Apă Ilfov):

  175 lei fără TVA – Tarif aviz definitiv + proiect branșament apă* pentru persoane fizice – utilizatori individuali (pentru situația în care rețelele nu sunt aduse până la limita de proprietate)

  225 lei fără TVA – Tarif aviz definitiv + proiect racord canalizare* pentru persoane fizice – utilizatori individuali (pentru situația în care rețelele nu sunt aduse până la limita de proprietate)

  *Apă Ilfov va elabora proiectul tehnic de branșare/racordare pentru toate categoriile de utilizatori individuali, persoane fizice. Acesta va fi eliberat o dată cu avizul definitiv.

  Aviz definitiv (cu proiect realizat de Beneficiar):

  175 lei fără TVA – Tarif aviz definitiv branșament apă + verificare proiect beneficiar *

  225 lei fără TVA – Tarif aviz definitiv racord canalizare + verificare proiect beneficiar*

  * Solicitanții reprezentați de agenti economici, institutii publice si condominii (blocuri, ansambluri rezidentiale, locuinte amplasate pe drumuri de servitute) vor avea obligatia de a depune, in vederea obtinerii avizului definitiv, proiectul de bransare/racordare, care va contine:

  a) – memoriul tehnic privind descrierea solutiilor adoptate pentru racordarea la retelele de apa-canalizare

  b) – schema de montaj si planul de amplasare branșament/racord si reţele interioare cu identificarea pozitiei caminelor de branșament/racord

  c) – breviarul de calcul al necesarului de debit de apa potabila / de evacuare apa uzata, inclusiv pentru utilizarea apei in procese tehnologice

  d) – profil longitudinal retele interioare de apa / canalizare

  e) – viza unui verificator de specialitate.

  Aviz de amplasament (pentru construcții):

  80 lei fără TVA – Tarif aviz amplasament pentru persoane fizice

  160 lei fără TVA – Tarif aviz amplasament pentru persoane juridice

  Modalități de transmitere a cererilor și de plată a avizelor:

  Atenție! Plata avizelor se va efectua doar după emiterea facturii de către Apă Ilfov, ce va fi transmisă solicitanților via e-mail.

  Factura se va emite după verificarea dosarului de aviz transmis de solicitant.

  După primirea facturii, plata avizului poate fi efectuată într-una dintre modalitățile prezentate aici

  Cererile de avize vor fi transmise la adresa de e-mail avize@acilfov.ro, cu mențiunea clară a locului unde se solicită avizul, tipul de aviz (principiu, definitiv sau amplasament), numele complet al beneficiarului și datele de contact.