• primariaglina@yahoo.com (Registratura, Urbanism, Asistenta Sociala, Registrul Agricol)
  • starecivila@primaria-glina.ro (Stare civila)

Finante si contabilitate

ATRIBUTII

BIROUL  FINANTE-CONTABILITATE – Organizeaza si asigura urmarirea executiei bugetare pentru toate activitatile finantate din bugetul local, precum si pentru activitatile finantate din surse extrabugetare;
– Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al comunei;
– Intocmeste raportul privind contul de executie al bugetului local;
– Urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli;
– Centralizeaza propunerile de virari de credite de la institutiile finantate din bugetul local, le analizeaza si, daca nu contravin dispozitiilor legale, întocmeste referate de specialitate privind aprobarea acestor virari de credite Ordonatorului principal;
– Trimestrial, întocmeste darea de seama, pe care o depune la termenele fixate la Directia Generala a Finantelor Publice, împreuna cu referatul explicativ asupra bilantului contabil;
– Pe baza bugetului aprobat, întocmeste cererea deschiderii de credite si dispozitii bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare activitatilor cuprinse în bugetul local;
– In concordanta cu prevederile bugetare, întocmeste, lunar, cererile de sume defalcate si transferuri din bugetul de stat (pentru investitii, acoperirea diferentelor de tarif la energia termica furnizata populatiei, fonduri speciale) pe care le supune avizarii Directiei Generale a Finantelor Publice Ilfov;
– Intocmeste propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului Local sau Ordonatorului de credite;
– Asigura onorarea la timp si corecta a obligatiilor financiare ale institutiei catre terti si a acestora fata de institutie, cu respectarea prioritatilor, potrivit legii;
– Asigura documentele si sumele necesare pentru deplasarile efectuate de personalul propriu în interes de serviciu;
– Asigura conditiile pentru buna functionare a institutiilor de sub autoritarea Primariei pe care le finanteaza, total sau partial – învatamânt, sanatate, asistenta sociala, cultura;
– Asigura evidenta contabila, sintetica si analitica a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinta, a obiectelor de inventar în magazii si în folosinta, precum si a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale în scopul pastrarii integritatii patrimoniului unitatii, a mijloacelor banesti, a decontarilor interne cu tertii debitori, cu tertii creditori, înregistrarea fondurilor, cheltuielilor, veniturilor, alte operatii economice, cu respectarea normelor metodologice a Ministerului Finantelor si a Legii contabilitatii;
– Efectueaza operatiile de punctaj între informatiile înregistrate în contabilitatea sintetica si informatiile înregistrate în contabilitatea analitica;
– Intocmeste situatii lunare privind salariile si alte drepturi legale si organizeaza efecturarea platilor, reprezentând drepturile salariale ale personalului aparatului propriu al Consiliului Local al comunei si a altor activitati organizate în cadrul Primariei Glina, precum si orice alte încasari si plati în baza documentelor legal întocmite de Serviciile primariei si vizate de cei în drept;
– Intocmeste ordinele de plata pentru efectuarea viramentelor privind impozitul pe salarii, contributia pentru pensia suplimentara, contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari de sanatate;
– Intocmeste saptamanal situatia cash-flow-ului si situatia facturilor neachitate si o prezinta Ordonatorului principal de credite;
– Intocmeste dispozitii de plata catre casierie în vederea acordarii de avansuri si a dispozitiilor de încasare catre casierie în vederea achitarii de catre angajat a avansurilor neconsumate debitelor datorate, penalitati la deconturi;
– Verifica încadrarea tuturor platilor efectuate în fondurile prevazute cu aceasta destinatie;
– Intocmeste situatiile statistice;
– Transmite biroului de executare silita situatia debitorilor care nu si-au onorat obligatiile contractuale datorate Consiliului Local, în vederea recuperarii lor, potrivit legii;
– Organizeaza evidenta analitica a debitorilor si creditorilor si a furnizorilor unitatii, în asa fel încât sa se cunoasca în permanenta situatia reala a acestora;
– Organizeaza evidenta analitica a cheltuielilor de investitii pe obiective în conformitate cu listele de investitii anexe.

Anunturi

Skip to content